Poliesportiu, Escola Bressol i Espai Familiar

POLIESPORTIU, ESCOLA BRESSOL I ESPAI FAMILIAR. Sants, Barcelona

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Novembre 2016
Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Direcció: c/ Roger 48, Districte Sants-Montjuich, Barcelona
Superfície: 3000,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Dissent d’Estructures)
  • AIA Instal.alcions Arquitectòniques (Disseny de les Instal.lacions)
  • Greenstorm SL (Simulació Energètica)

Naturalment

NATURALMENT proposa un edifici energèticament molt eficient, sensible a la naturalització de la ciutat, la biodiversitat i conscient del seu impacte en els veïns del carrer Roger.
L’edifici respon als diferents condicionants d’ús i orientació, proposant diferents solucions constructives a sud-est o a nord-oest i en plantes sòcol (baixa i primera) o superior. Aquestes diferents solucions s’escullen amb la voluntat de dotar de la màxima eficàcia als diferents tancaments i que al mateix temps siguin tancaments que contribueixin activament en la reducció de la demanda energètica de l’edifici.
Les façanes del pavelló poliesportiu, contribueixen de manera passiva a la reducció de la demanda i per tant, a la reducció dels consums del equipament.
I alhora es converteixen en un reclam per la ciutat.
El volum generat, en la seva orientació nord-oest, façana del carrer Roger, ofereix una façana en planta baixa i primera, d’equipament de barri, discret, obert al veïns, donant continuïtat al carrer i humanitzant l’escala del gran volum. L’equipament esportiu de planta segona de gran volum, i amb una façana necessàriament gran, es naturalitza, amb una façana que està composada per un mur vegetal de 355m² on creixeran espècies vegetals autòctones, específiques de l’orientació on es troben –nord-oest- i de baix consum hídric, permetent ademés condicionar l’aire interior de manera natural i bio-regulada en l’època estival.
A l’interior d’illa, orientació sud-est, la façana de les plantes baixa i primera, bàsicament façana de l’Escola Bressol, és molt oberta, per tal de relacionar directament els espais de jocs exteriors amb els interiors i aprofitar al màxim l’energia solar directa. La secció de l’edifici permet de manera passiva la protecció solar -voladissos- d’aquests espais. Un sistema de tendals que llisquen desde la planta primera, ofereixen el
control solar necessari en els espais exteriors de planta baixa.
La façana del gran volum que genera el pavelló esportiu, s’aprofita per a construir un mur parietodinàmic, que, de manera passiva ajudarà al atemperament de l’espai interior del pavelló durant l’hivern. Aquest sistema permet aprofitar la radiació solar de forma indirecta, ja que aquesta façana hauria de ser bàsicament opaca per garantir el confort lumínic de la zona d’esport.
Tot i que les façanes nord i sud del pavelló es plantegen en gran part opaques, es generen a nivell de pista -sud- i a nivell superior de grades -nord- dos obertures acotades, d’escala humana, que permeten una relació visual amb l’entorn exterior proper.

Criteris i sistemes passius (reducció de la demanda).
Com ja s’ha comentat en la justificació de la proposta, l’edifici plantejat incorpora en el seu disseny una sèrie de paràmetres bioclimàtics, que de forma passiva col•laboren en la reducció de la demanda de l’equipament:

Escola Bressol /Espai per Famílies
. Les aules i zones d’estar dels nens s´han orientat a sud-est per obtenir el màxim de captació solar a l’hivern. Alhora aquestes grans obertures estan protegides per ràfecs i la pròpia geometria de l’edifici per protegir-les del sobreescalfament a l’estiu. Les façanes es construiran amb sistemes industrialitzats en sec que consegueixin transmitàncies tèrmiques molt baixes (Uf: 0,25W/m2K) les fusteries a nord seran especialment reforçades amb fusteries de fusta de alta estanquitat i vidres baix emissius (Um:2W/m2K, Uv:1w/m2K). La col•locació de les sales S.U.M bolcades a la façana Nord/Oest a les dues plantes permeten la possibilitat de tenir bona ventilació creuada a tota l’escola. L’escola bressol tindrà menys demanda energètica gràcies a la configuració de l’edifici, on el poliesportiu, a la part superior, fa d’espai tampó minimitzant els guanys i les pèrdues tèrmiques.

Edifici Poliesportiu
.La sala Poliesportiva a P2 es condicionarà tèrmicament de forma natural (bioclimàticament) mitjançant el pre-tractament de l’aire de renovació. El mur vegetal a Nord-Est filtra i refresca l’aire per un procés d’evaporació de l’aigua del substrat de la plantació, un procés natural molt comú a edificis agrícoles o ramaders. El mur parietodinàmic aprofita l’efecte hivernacle per realitzar captació solar indirecte. L’aire s’escalfa a la cambra del mur parietodinàmic, molt absorbent a la radiació solar i tancada amb un material translúcid per l’exterior. Per afavorir el tiratge d’aquests sistemes passius i garantir la ventilació mínima de l’espai esportiu, a la Façana Nord-est es col•loquen 6 ventiladors axials de baixa velocitat que garanteixen 1’5 renovacions/hora del poliesportiu. Els lluernaris de coberta orientats a
Nord permeten una bona il•luminació natural de la pista i realitzar ventilació nocturna. Els tancaments del Poliesportiu (façanes i cobertes) estaran resolts a l’igual que a l’escola Bressol amb sistemes  industrialitzats, que garanteixen transmitàncies tèrmiques molt baixes i permetin allotjar una cambra ventilada que asseguri la dissipació de la radiació solar a l’estiu.