Escola Sant Martí al Poble Nou 2/2

ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA SANT MARTÍ. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes
(Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho)+Yolanda Olmo

Projecte: 2010
Construcció: 2012-2013
Client: Departament d’Ensenyament Generalitat Catalunya / Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció: Sant Joan de Malta 130, Barcelona
Superfície: 4.296,00 m2

Fotografíes: Aitor Estévez Olaizola

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • Julio Morà -JG Ingenieros
    (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Aumedes DAP (Amidaments i Control Econòmic)
  • Aitor Estévez
    (Desenvolupament  projecte Bàsic i Executiu)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

QUALIFICACIO-A_400px

PROGRAMA

L’accés principal a l’Escola es produeix des del carrer Sant Joan de Malta.

En un primer cos de 2 plantes es con­centra l’aulari de primària en les plan­tes 1 i 2 i els accesos i vestíbul en planta baixa, així com els espais comuns:

menjador  /  gimnàs  /  vestidors

Relacionant aquests espais comuns, un pati continu i una successió de porxos on s’aboquen els diferents espais.
Sota la pista poliesportiva/pati de primària en planta primera, s’ubiquen les aules d’infantil, segregades de la resta de l’escola i amb el seu propi pati en planta baixa.
Aquesta diferenciació permet orientar les aules d’infantil a SUD i les aules d’us continu de primària a NORD.

 

MATERIALITAT.

L’envolvent de l’edifici es divideix en dos grups:
1.Façanes perpendiculars a la Rambla: opaques i massives, amb obertures con­trolades cap als patis.
2.Les Façanes paral.leles a la Rambla: Industrialitzades amb un alt percentatge d’obertures.

Les primeres delimiten amb els dos passatges laterals i queden enfrontades amb les façanes dels blocs d’habitatges. Aquestes es formalitzen amb formigó in-situ amb diferents tractaments de la su­perfície i uns perfils d’acer autoportants per fer els tancaments dels patis i els ac­cesos secundaris de l’escola.
Les segones, donant a Rambla del Po­blenou, a Sant Joan de Malta i als patis creats entre les franges construides es prioritzen els materials industrial­itzats i la construcció en sec. Perfils d’alumini extrudit sobre bastiments amb fusteria muntada prèviament a taller de manera que permeti un ràpid muntatge en obra i el mínim de manipu­lació en la mateixa. D’altra banda reduir els terminis d’execució ja que era una de les premises inicials del projecte encarregat.

CRITERIS ENERGÈTICS, SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA

1.Coberta Ventilada. Per evitar possi­bles sobreescalfaments a la coberta per l’efecte de la radiació solar, les cobertes s’han resolt com a cobertes ventil.lades. Així, els patis de jocs i la pista poliespor­tiva, presenten una cambra ventilada que alhora millora les prestacions a so d’impacte.  Transmitància tèrmica cobertes Uc=0,37 W/m2K
2.Façana ventilada. Solucions construc­tives que permeten un gran estalvi en­ergètic. Baixes pèrdues interior-exteri­or, i baixes emissions exterior-interior.
Transmitància tèrmica façanes Uf=0,29 W/m2K
3.Protecció a sud. Evitar i controlar l’excés de radiació solar especialment en els mesos més calurosos
4.District Clima: La ubicació del solar propera a l’àmbit del 22@, i la dimensió de l’equipament justifica i dóna sentit a connectar-se a la xarxa del District Cli­ma (heating and cooling) la qual suposa una inversió inicial més alta però un es­talvi energètic a mig i llarg termini de l’ordre d’un 25%.

Energia primària anual:80,10 kWh/m2a
Emissions CO2 anual:19,70 kgCO2/m2a
66%de reducció.

Els Patis

Pati de Zona Menjador

Pati de Primària a P1

Pati de Primària a P1

Pati d'Infantil a PB

Els Interiors

Vestíbul de Planta Primària

Gimnàs Primària

Psicomotricitat Infantil

Aula de Primària

Aula d'Infantil