Aparcament Soterrat per a B:SM

APARCAMENT SOTERRAT PER A B:SM. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes
(Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho)+Yolanda Olmo

Projecte: 2010
Construcció: 2012-2013
Client: B:SM – Ajuntament de Barcelona
Direcció: Rambla del Poble Nou 130, Barcelona
Superfície: 7.020 m2

Fotografíes: Aitor Estévez Olaizola

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • Julio Morà -JG Ingenieros
    (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Aumedes DAP (Amidaments i Control Econòmic)
  • Aitor Estévez
    (Desenvolupament  projecte Bàsic i Executiu)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
1. Implantació i relació amb l’entorn
L’accés a l’aparcament es volca sobre la rambla del Poblenou, una via molt més vinculada al trànsit rodat i al fluxe intens de vianants.
2.Funcionalitat
L’aparcament és projectat per a 253 places de cotxe i 25 de motos.
L’entrada i la sortida rodada es produeix per la rambla del Poblenou i els acces­sos peatonals i sortides d’emergència es distribueixen en el perímetre de l’edifici, una a Rambla Poblenou i l’altre al Pas­satge Burrull.

COMPLEXITAT D’EXECUCIÓ
La complexitat en l’execució del aparcament, de dos plantes soterrades, ve donada pel nivell del Nivell Freàtic en el Poblenou, la proximitat de les edificacions veines, i la presència de runes en el solar.

Per a resoldre l’excavació interior dels 2 nivells de soterrani sense afectar al perímetre ja urbanitzat s’ha previst la construcció de pantalles de contenció de formigó armat, executades des de la part superior del terreny després d’un primer rebaix inicial (aprox. cota -1,80).
Les pantalles tenen 60cm d’amplada i s’han executat un nivell d’ancoratges al terreny per garantir l’estabilitat del conjunt fins la construcció dels forjats interiors.

La profunditat de les pantalles arriba fins a cota de projecte -17,50, per tal de treballar per punta dins l’estrat de sorres. D’aquesta manera es travessa la capa d’argiles reduint considerablement el fluxe d’aigua a l’interior del solar.
Per a garantir la correcta execució de la llosa de fonamentació, s’ha deprimit previament el nivell freàtic a l’interior del recinte mitjançant pous de bombeig.

Es  construeix un canal perimetral de drenatge a la part superior de la llosa. La llosa s’excuta en 9 pastilles de formigonat per tal de reduir les retraccions al formigó. Els junts entre fases de formigonat s’han dissenyat amb encadellat central, junts d’estanquitat i cordons hidroexpansius continus.

FASES D’EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ.

1.Desviament de serveis afectats.
2.Rebaix inicial fins a cota -1,80.
3.Execució de pantalles.
4.Rebaix fins a cota -3,60 i execució d’ancoratges provisionals, amb les proves d’idoneitat prèvies.
5.Instal.lació de pous de bombeig I depressió del nivell freàtic.
6.Excavació interior fins a cota inferior de llosa de fonamentació.
7.Execució de la llosa de fonamentació.
8.Execució de l’estructura fins a sostre p.baixa
9.Escapçat d’ancoratges.
10.Execució resta d‘estructura.
11.Segellat de junts.
12.Eliminació i segellat del sistema de pous.

Coordenades