Escola La Mar Bella 2/2

AMPLIACIÓ ESCOLA LA MAR BELLA. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes

Concurs:
1erPremi Concurs
Projecte: Febrer-Juliol 2017
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció: Plaça Sant Bernat Calbó, 2.  Barcelona
Superfície: aprox. 4000m2

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Estructures)
  • AIA  (Instal.lacions)
  • Joel Vives (Control Econòmic)
  • DEKRA (Simulació Energètica)
  • Aitor Estévez (Fotografíes)
Projecte 100%
Construcció 100%

La peculiaritat de l’encàrrec recau en el fet que s’ha de desenvolupar l’ampliació de l’Escola La Mar Bella en el solar que ocupa l’actual escola i en el solar de la plaça Sant Bernat Calbó. (Parcel·les 1 i 2).

El projecte planteja tota la operació en 3 edificis interconectats entre ells:

Edifici A.
L’edifici A és l’edifici existent  de l’antiga escola La Mar Bella, construït aproximadament l’any 1957, i que en el present projecte es reforma, dotant-lo de les mateixes qualitats que els edificis nous, unificant l’actuació i generant una únic conjunt escolar.

Edifici B.
L’edifici B és el que es situa aproximadament perpendicular a l’A, i que s’estén fins a la plaça Sant Bernat Calbó.

Edifici C.
L’edifici C és el que es construeix en el solar situat a la plaça, on ara s’erigeix l’església Sant Bernat Calbó, enderrocada durant l’estiu del 2017.

D’aquesta manera, la Nova La Mar Bella es desenvoluparà en 3 volums diferents, dos dins el solar actual i un afora, tots 3 connectats per les zones de circulació.

 

L’accés principal es planteja desde la plaça Sant Bernat Calbó, tangent a l’edifici B. Una vegada dins el solar de l’escola, el flux d’alumnes i pares es diferencia segons siguin d’infantil o de primària. Els alumnes d’infantil, accedeixen a les aules situades a l’edifici B, planta primera, desde el porxo generat. En canvi, els alumnes de primària, accedeixen per l’accés situat a l’edifici A, en el punt de inflexió entre aquest edifici i l’edifici B.

La volumetria del conjunt ve molt marcada pel fet de que l’escola es desenvolupa, forçosament, en tres edificis diferents.

Tot i que volumètrica i constructivament es tracta de 3 edificis diferents, el conjunt generat donarà una imatge unificada entre tots tres, unificant els edificis A i B mitjançant les proteccions solars necessàries i aquests amb l’A mitjançant l’ús puntual de solucions constructives similars en cada un d’ells.

Per les condicions volumètriques abans descrites, l’edifici s’estructura en funció d’aquests volums i del programa educacional proposat. D’aquesta manera, en els edificis A i B es desenvolupa el programa escolar més “privat”, i en l’edifici C es proposa part del programa escolar, susceptible de compartir-se amb el barri i les associacions veïnals.

A nivell general, s’aprofita l’estructura de funcionament actual de l’edifici existent A, com a patró pel desenvolupament del programa. En totes les plantes excepte la baixa, es repeteix el mateix sistema de passadís ample que funciona com a espai de racons, escales en els extrems, i grup de lavabos per alumnes en un extrem i de lavabos per professors/adaptat i neteja, en l’altre.

Desde el passadís s’accedeix a una banda, a les diferents parts del programa.

En relació als espais exteriors, s’ha fet l’esforç de generar tants espais exteriors com el solar permet, colonitzant cobertes i terrases. La successió d’espais exteriors per a ús de l’escola és:

Pati en planta baixa / Porxo en planta baixa, com a continuitat del pati de jocs / Porxo Planta Primera, com a zona de jocs/aula exterior directament relacionada amb les aules d’Infantil /Coberta Pati de Jocs / Aula Exterior a Coberta en l’edifici C.